Predstavitev

KRONOLOGIJA RAZVOJA DRUŠTVA

Zgodba gasilskega društva Lokrovec – Dobrova se je začela pisati 27. januarja 1947. Prvi korak k njegovi ustanovitvi je bil narejen na pobudo mestne gasilske čete, ki je organizirala sestanek v gostišču Terezije Jezernik (po domače Koče). Dolfe Bervar in Tone Špes sta posredovala podatke o tem, kako ustanoviti prostovoljno gasilsko četo Lokrovec. Takrat je bil izvoljen pripravljalni odbor, določili pa so tudi posamezne funkcije. Odbor so sestavljali: Jože Resnik, Mihael Jelen, Franc Lednik, Martin Veternik in Ivan Stermecki. Ideja je zaživela, saj so kmalu začeli s prvim delom in pridobivanjem opreme. Že naslednje leto so prejeli od okrajnega gasilskega poveljstva motorno brizgalno, od PGČ Zagrad – Pečovnik je bil kupljen star avtomobil Tatra, potreben generalnega popravila. To je bil reševalni avto, ki ga je imela reševalna postaja Celje že pred vojno. Leto kasneje se je četa precej povečala, saj se ji je v celoti pridružil dramski oddelek v Lokrovcu. Zaradi pomanjkanja prostora, namenjenim sestankom, sejam in shranjevanju orodja je bila 18. 4. 1948 dana pobuda za gradnjo gasilskega doma. Takrat je zemljišče velikodušno odstopil Ivan Stermecki, načrt zanj pa je izdelal Pavel Javornik. Toda podan je bil predlog, da bi gasilski dom prestavili na severni del vasi, kjer stoji še danes. Zahvala za zemljišče gre Martinu Ledniku in Francu Jezerniku. V mesecu maju se je pričela gradnja, nato pa je bil slovesno predan služenju svojih nalog 29. 11. 1953. Pomoč in podporo so pri gradnji gasilskega doma ponudili krajani in krajanke, ki so z delom v opekarni pridobivali gradbeni material. Aktivnost se je kazala tudi na področju operative, saj sta tako moška kot ženska desetina na tekmovanjih dosegli odlične rezultate. V tem obdobju je pomemben datum 29. 1. 195O, ko se je društvo po novem zakonu o gasilskih društvih preimenovalo v prostovoljno gasilsko društvo Lokrovec in z odločbo MLO izdano 7. 6. 1950 lahko deluje samostojno. Do takrat je četa v Lokrovcu delovala v sestavu PGD Gaberje. Po otvoritvi doma je društvo delovalo aktivno predvsem na področju urejanja in dograjevanja doma. Začeli so se udeleževati tudi gasilskih tekmovanj. Njihova prva ženska desetina je leta 1952 dosegla 1. mesto na med okrajnem tekmovanju v Žalcu in si s tem zagotovila nadaljnje tekmovanje na republiški ravni. Večja prireditev v gasilskem domu je bila leta 1958 ob odkritju spominske plošče padlim borcem in žrtvam fašizma vzidane v gasilski dom. Društvo je v naslednji letih doživelo več padcev kot vzponov. Število članov se je manjšalo, manjkalo je strokovnega kadra, opreme in drugih potrebnih sredstev. Po dobrem desetletju se je stanje izboljšalo, predvsem zaradi prihajanja vse več novih, mladih članov, ki so se preizkušali v vlogi gasilcev. Rezultati pa niso bili vidni le na izboljšanju strokovne usposobljenosti temveč tudi pri pridobivanju nove opreme. 15. 5. 1973 smo kupili star kombi IMV od Izletnika Celje. Leta 1976 je društvo sprejelo statut in društvena pravila ter se poimenovalo v GD LOKROVEC – DOBROVA. Leta 1977 je društvo organiziralo proslavo ob 30 – letnici društva. V društvo je bilo včlanjenih že 42 članov. Viden porast članov je bil zaznamovan že konec leta 1978, ko je v društvu delovalo že 37 operativnih članov. Društvo je imelo le eno staro motorno brizgalno Rosenbauer 800 l. Leta 1978 smo kupili Tomosovo motorno brizgalno (300 l), predvsem za potrebe pionirjev. Leta 1980 je bila prevzeta motorna brizgalna Ziegler 400 l in 1981 motorna brizgalna Ziegler 800 l.  Dogajanje v društvu je ponovno zaživelo, organizirali smo vsaj eno družabno prireditev na leto in kmalu je nastala potreba po povečanju prostora. Leta 1982 se pričnejo dela na izgradnji novega, večjega in bolj prostornega doma. Ogromno dela in truda je bilo vloženega v izgradnjo novega doma, vendar se je kljub temu našel čas še za pripravo tekmovanj. 8. junija 1985 je v Štorah sodelovala na tekmovanju naša prva ženska desetina veterank, kjer so tekmovale med ekipami veteranov in  dosegle 1. mesto. Kasneje so se na regijskem tekmovanju uvrstile na republiško tekmovanje, kjer je bilo prvič razpisano tekmovanje v kategoriji veterank in osvojile 1. mesto. 22. 8. 1987 je bila svečano prevzeta nova avtocisterna ROMAN tip 12215, ki je bila izdelana – razen kupljenega podvozja, v lastni režiji s pomočjo glavnega botra Krajnc Franca. Pet let kasneje, natančneje konec oktobra 1987, pa je bil svojemu namenu predan tudi nov gasilski dom. Ideja, da bi tudi s pesmijo popestrili delo gasilskega društva smo na pobudo nekaterih gasilcev, ki so bili željni petja konec novembra 1986 ustanovili moški pevski zbor PGD Lokrovec – Dobrova. Ob ustanovitvi je zbor štel 16 članov, ki so svoje pevske sposobnosti zaupali velikemu ljubitelju zborovskega petja g. Jožu Dimcu, ki je bil njihov zborovodja, predsednik MPZ pa je bil Mirko Jug. K sodelovanju so člani poskušali pritegniti tudi člane ostalih PGD v takratni OGZ Celje, z namenom, da ustanovijo MPZ OGZ Celje, vendar jim to ni uspelo. Z vodstvom OGZ so se dogovorili, da zbor deluje v okviru OGZ Celje. Prvi javni nastop je imel zbor ob praznovanju dneva žena v Lokrovcu leta 1987. Istega leta so se udeležili tudi srečanja GPZ Slovenije v Hajdošah. Naslednje leto pa so bili tudi organizatorji IV. Srečanja GPZ Slovenije. Delo v društvu je naprej potekalo normalno, izpolnjevali smo vse zadane naloge in realizirani so bili vsi plansko zastavljeni cilji. Omeniti moramo dobro delo vseh članov društva predvsem med vojno, ki nas je zatekla 26. junija 1991 ob zaključku proslave v čast razglasitve samostojne Slovenije, ob pospravljanju miz in družabnega prostora na Stanetovi ulici v Celju. V letu 1992 je društvo v sodelovanju z občino Celje podarilo svojo avtocisterno Roman pobrateni občini Sisak na Hrvaškem. V zameno pa smo v letu 1993 od občine Celje prejeli novo manjšo avtocisterno TAM 130. Pomemben datum v tem obdobju je seveda 30. 3. 1996, ko smo na osnovi zakona o gasilstvu na občnem zboru sprejeli statut prostovoljnega gasilskega društva Lokrovec –Dobrova. Naslednje leto smo organizirali proslavo ob 50 – letnici delovanja našega društva, v okviru tega je potekala 10. obletnica pevskega zbora in 13. srečanje pevskih zborov Slovenije. Na svečani proslavi je bil tudi slavnostni govornik obrambni minister g.Tit Turnšek. V društvo se je vključevalo vedno več članov in mladine, imeli smo staro vozilo, zato smo se odločili za nakup novega avtomobila Citroen Jumper 2.5, ki služi za prevoz naših članov na tekmovanja in na različne dejavnosti. Prevzem novega vozila, ki smo ga kupili z lastnimi sredstvi je bil leta 1999. Da so se lahko tekmovalne enote pripravljale na tekmovanja, smo potrebovali primeren prostor. Zato smo leta 2001 pričeli z izgradnjo igrišča za gasilskim domom. Igrišče smo preplastili z asfaltom ter ga ogradili z visoko mrežo. Namenjen ni samo za pripravo tekmovalnih enot za na tekmovanja, temveč tudi za vse krajane ter za različna kulturna in družabna srečanja. V naslednjih letih smo dali velik poudarek na ureditev gasilskega doma z okolico ter nabavo same opreme. V letu 2003 smo dokončali in uredili igrišče ob gasilskem domu, postavili in dokončali prostor za ansambel. S pomočjo sponzorjev smo prenovili ostrešje doma ter ga pokrili z novo kritino. Največja pridobitev za društvo pa je bil nakup nove motorne brizgalne Fox (Rosenbauer). V društvo se je vključevalo vse več mladih članov, ki so z veseljem opravljali razna dela v domu in njegovi okolici. V letu 2004 je bilo že včlanjenih preko 130 članov od tega 66 operativnih članov z ustrezno gasilsko izobrazbo. Veliko dela je bilo opravljenega na vzdrževanju gasilskega doma. Na novo je bila urejena fasada na domu, prepleskana so bila vsa okna, postavljena nova ograja na balkonu in stopnišču. Stopnišče v zgornjo dvorano je bilo pokrito z novo strešno konstrukcijo. Velika pridobitev na operativnem področju je novo vozilo GV1. Energije, volje in vztrajnosti do dela ni zmanjkalo. V poletnem času 2005 se je začela  popolna prenova zgornje dvorane, kuhinje in sanitarijev, kasneje pa še spodnja dvorana. Glede pridobitve nove gasilske opreme je bilo leto 2005 zelo pestro. Prodalo se je staro vozilo GV1. Vozilo GVC znamke TAM so zamenjali z vozilom GVC znamke IVECO, katerega so v Elektru Turnšek popolnoma obnovili in opremili. Pri obnovi vozila so sodelovali tudi člani društva. Motorno brizgalno FOX so zamenjali z japonsko TOHATSU ter sami kupili novo motorno brizgalno za mladinsko vajo. V zadnjih treh letih je bilo opravljenega zelo veliko dela tako na operativnem področju kot tudi pri obnovi gasilskega doma. Da so vsi člani dobili veselje, voljo in energijo za v prihodnje je bila v Baški organizirana dvodnevna ekskurzija, mladina pa je lahko preko GZ Celje letovala na Debelem Rtiču. Gasilski dom je z leti spreminjal svojo podobo, se širil, posodabljal ter zadovoljeval potrebam društva in krajanom po kulturnem in družabnem srečanju. Z aktivnim delom in lastnimi sredstvi smo si uredili lep gasilski dom in posodabljali gasilsko opremo. Društveno delo na operativnem, kulturnem in družabnem področju je opazila tudi Mestna občina Celje in nas v letu 2007 nagradila z bronastim celjskim grbom. Na to priznanje smo vsi zelo ponosni, ker so opazili našo voljo in trud do dela, hkrati pa je to vzpodbuda za nadaljnje delo v društvu. Poleg tega priznanja smo od Turističnega društva Celje dobili srebrno priznanje za lepo urejen dom s cvetjem in njegovo okolico. 29. junija 2007 je društvo praznovalo 60. obletnico delovanja. Na ta dan smo imeli slavnostno sejo, ki je potekala v prostorih gasilskega doma. 30. junija je bila izvedena taktična vaja, imeli smo gasilsko parado in slavnostne govore, med katerimi je bil tudi obrambni minister Karel Erjavec. Nato je sledila veselica z bogatim srečelovom. 18. in 19. septembra so Slovenijo zajele hude poplave. Člani so s svojim znanjem in z vsemi gasilnimi sredstvi pomagali ljudem v poplavah na našem območju. Operativno delo v društvu ima posebno težo in pomen, ki ga je treba vedno obnavljati in dopolnjevati, prav tako pa ne zanemarjati delo z mladino. Vsako leto lahko pionirji letujejo na morju preko GZ Celje, ali pa letovanje organiziramo sami. Od 23. 6. 2008 do 30. 6. 2008 smo sami organizirali letovanje za mladino v Celjskem domu v Baški in zraven povabili še 10 otrok iz pobratenega društva DVD Gojanec iz Gojanca pri Varaždinu. 28. in 29. junija smo v Baški imeli še srečanje članov iz DVD Gojanca. Lepo urejeni dom z okolico za katerega skrbijo članice in veteranke, so opazili tudi člani Turističnega društva Celje, ter nagradili z zlatim priznanjem. V naslednjih dveh letih je bilo vloženega veliko truda v ureditev gasilskega doma. Uredili smo vetrolov v zgornjo dvorano, ter kupili nove mize in stole za zgornjo dvorano. Velik poudarek pa smo dali tudi na izobraževanje članov.

Društvo danes deluje na območjih Lokrovec, Dobrova, Lahovna in delu Nove vasi in uresničuje naloge, kot jih določa statut, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi podzakonski akti. V društvo je v tem trenutku včlanjenih 177 članov. Gasilski dom je z leti spreminjal svojo podobo, se širil, posodabljal ter zadovoljeval potrebam društva in krajanom po kulturnem in družabnem srečanju. Vsako leto že tradicionalno organiziramo naslednje prireditve: otroška maškarada, proslavo ob materinskem dnevu, v velikonočnem času člani spletejo butaro in jo peš odnesejo do cerkev Sv. Duha, kresovanje, postavitev mlaja, organiziramo mašo ob prazniku sv. Florjana za vse gasilce s pogostitvijo pred cerkvijo Sv. Duha in predstavitvijo gasilske tehnike, organiziramo gasilsko veselico, udeležujemo se srečanj s pobratenim društvom DVD Gojanec iz Varaždina in prijateljskega društva PGD Jarenina, v času božičnih praznikov spletemo adventni venec, ki je postavljen na avtobusnem postajališču v Lokrovcu, pod Dimčev kozolec na avtobusnem postajališču postavimo jaslice ter ob koncu leta obiščemo vse krajanke in krajane ter jim razdelimo koledarje. Z aktivnim delom in lastnimi sredstvi smo si uredili lep gasilski dom in posodabljali gasilsko opremo. Udeležujemo se vseh gasilskih tekmovanj, ki jih organizira GZ Celje.

Zamenjali so se sistemi in tudi posamezniki, ki so na unikaten način obeležili svoj čas delovanja in ob tem postavljali kamenček v piramido, ki je postala iz leta v leto večja in trdnejša. Z veliko dobre volje in predanosti k gasilstvu smo dokazali, da skupaj zmoremo narediti veliko stvari. Verjamemo, da ubiramo pravo pot in da bomo vzpon dejavnosti tudi v bodoče znali obdržati na primerni in kakovostni ravni.

UO PGD Lokrovec – Dobrova

VODSTVO PGD LOKROVEC – DOBROVA SKOZI ZGODOVINO

LETO PREDSEDNIK POVELJNIK TAJNIK BLAGAJNIK
1947             / Jože Resnik Ivan Stermecki Martin Veternik
1948             / Ivan Stermecki Franjo Mauer Martin Veternik
1949             / Martin Veternik Franjo Mauer Ivan Veternik
1950 Ivan Stermecki Mihael Jelen Minka Veternik Jože Lipovšek
1951 Ivan Stermecki Mihael Jelen Minka Veternik Jože Lipovšek
1952 Ivan Stermecki Mihael Jelen Dorica Jezernik Jože Lipovšek
1953 Ivan Stermecki Mihael Jelen Dorica Jezernik Jože Lipovšek
1954 Ivan Stermecki Jože Lipovšek Dorica Jezernik Franc Ribežl
1955 Ivan Stermecki Jože Lipovšek Franjo Mauer Franc Ribežl
1956 Ivan Stermecki st. Ivan Stermecki Leopold Škofca Tončka Stermecki
1957 Ivan Stermecki Ivan Stermecki Leopold Škofca Tončka Stermecki
1958 Ivan Stermecki Ivan Stermecki Leopold Škofca Tončka Stermecki
1959 Ivan Stermecki Ivan Stermecki Peter Denžič Tončka Stermecki
1960 Anton Oberžan Slavko Velenšek Ivan Stermecki Leopold Škofca
1961 Anton Oberžan Slavko Velenšek Ivan Stermecki Leopold Škofca
1962 Ciril Kosmač Slavko Velenšek Jože Lipovšek Ivan Jezernik
1963 Ciril Kosmač Slavko Velenšek Jože Lipovšek Ivan Jezernik
1964 Ciril Kosmač Slavko Velenšek Jože Lipovšek Ivan Jezernik
1965 Ciril Kosmač Slavko Velenšek Jože Lipovšek Ivan Jezernik
1966 Ivan Stermecki Stanko Jamnikar Anica Pečnik Ivan Jezernik
1967 Ivan Stermecki Stanko Jamnikar Franjo Mauer Ljudmila Jamnikar
1968 Ivan Stermecki Mihael Jelen Franjo Mauer Ljudmila Tkalec
1969 Ivan Stermecki Mihael Jelen Franjo Mauer Ljudmila Tkalec
1970 Martin Cokan Stanko Jamnikar Franjo Mauer Ljudmila Tkalec
1971 Martin Cokan Stanko Jamnikar Franjo Mauer Ljudmila Tkalec
1972 Drago Lipovšek Darko Sevšek Franjo Mauer Marjan Jamnikar
1973 Drago Lipovšek Vlado Jamnikar Martin Cokan Marjan Jamnikar
1974 Drago Lipovšek Vlado Jamnikar Marjan Ribežl Marjan Jamnikar
1975 Drago Lipovšek Vlado Jamnikar Marjan Ribežl Marjan Jamnikar
1976 Drago Lipovšek Vlado Jamnikar Dragica Jamnikar Marjan Jamnikar
1977 Drago Lipovšek Stanko Golavšek Dragica Jamnikar Marjan Jamnikar
1978 Drago Lipovšek Stanko Golavšek Dragica Jamnikar Marjan Jamnikar
1979 Drago Lipovšek Jože Žerjav Dragica Jamnikar Marjan Jamnikar
1980 Janko Turnšek Jože Žerjav Dragica Jamnikar Robert Čemažar
1981 Janko Turnšek Jože Žerjav Dragica Jamnikar Robert Čemažar
1982 Janko Turnšek Jože Žerjav Dragica Jamnikar Robert Čemažar
1983 Janko Turnšek Jože Žerjav Dragica Jamnikar Robert Čemažar
1984 Drago Lipovšek Janko Turnšek Anja Čemažar Robert Čemažar
1985 Drago Lipovšek Janko Turnšek Anja Čemažar Robert Čemažar
1986 Drago Lipovšek Janko Turnšek Anja Čemažar Robert Čemažar
1987 Drago Lipovšek Janko Turnšek Romana Jamnikar Robert Čemažar
1988 Drago Lipovšek Janko Turnšek Anja Čemažar Robert Čemažar
1989 Drago Lipovšek Janko Turnšek Marina Podvornik Robert Čemažar
1990 Drago Lipovšek Janko Turnšek Marina Podvornik Robert Čemažar
1991 Drago Lipovšek Janko Turnšek Marina Podvornik Robert Čemažar
1992 Drago Lipovšek Janko Turnšek Dragica Zakošek Robert Čemažar
1993 Drago Lipovšek Janko Turnšek Dragica Zakošek Robert Čemažar
1994 Drago Lipovšek Janko Turnšek Dragica Zakošek Anka Vetrih
1995 Drago Lipovšek Marjan Turnšek Dragica Zakošek Anka Vetrih
1996 Drago Lipovšek Marjan Turnšek Jelka Krumpak Anka Vetrih
1997 Drago Lipovšek Marjan Turnšek Jelka Krumpak Anka Vetrih
1998 Drago Lipovšek Marjan Turnšek Jelka Krumpak Metka Stermecki
1999 Drago Lipovšek Marjan Turnšek Jelka Krumpak Metka Stermecki
2000 Emil Žlender Marjan Turnšek Mojca Kuzman Metka Stermecki
2001 Emil Žlender Marjan Turnšek Mojca Kuzman Metka Stermecki
2002 Emil Žlender Dušan Žnidar Mojca Križnik Marta Lajlar – Zorinič
2003 Gvido Par Dušan Žnidar Mojca Križnik Marta Lajlar – Zorinič
2004 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Zinka Veternik
2005 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Zinka Veternik
2006 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Zinka Veternik
2007 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Zinka Veternik
2008 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Zinka Veternik
2009 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2010 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2011 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2012 Janko Turnšek Zvone Pliberšek Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2013 Pavel Stermecki Boris Zorinič Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2014 Pavel Stermecki Boris Zorinič Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2015 Pavel Stermecki Boris Zorinič Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2016 Pavel Stermecki Boris Zorinič Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2017 Pavel Stermecki Boris Zorinič Mojca Križnik Sebastjan Pauman
2018 Pavel Stermecki Boris Zorinič Mojca Križnik Sebastjan Pauman

Komentiranje je zaprto.